BHP na Budowie

Zapewniamy profesjonalną kadrę w zakresie zarządzania BHP na budowie. W ramach usługi oferujemy m.in. szkolenia obiektowe dla pracowników wykonawców, plany BIOZ, opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, przeglądy i inspekcje stanu bhp na budowie, kontrole trzeźwości, plany naprawcze, Kontrola funkcjonalna SQOT Safety & Quality Obserwation Tour.

Bezpieczne warunki pracy determinują prawidłowy przebieg procesu budowlanego, co nabiera szczególnie istotnego znaczenia przy następującym szybko rozwojowi technologii i technik w budownictwie. Coraz bardziej skomplikowane techniki wznoszenia nowoczesnych obiektów a przy tym skracanie terminów ich realizacji wymusza zmianę podejścia do zapewnia bezpiecznych warunków pracy. Sprawne zarządzanie procesem budowlanym to obecnie również zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.  Zarządzanie BHP nie musi zwiększać kosztów inwestycji. Właściwa identyfikacja ryzyk, prewencja, zapobieganie wypadkom i sytuacjom potencjalnie wypadkowym usprawnia proces realizacji oraz zwiększa wydajność pracy.

Bezpieczne warunki pracy to przede wszystkim wymóg przepisów prawa a w przypadku wystąpienia wypadku, ryzyko odpowiedzialności karnej i cywilnej. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 220 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, kto, będąc odpowiedzialnym za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Karalne jest również nieumyślne popełnienie tego przestępstwa.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl