Zarządzanie BHP na Budowie

zarządzanie bhp na budowie

Zapewniamy profesjonalną kadrę w zakresie zarządzania BHP na budowie. W ramach usługi oferujemy m.in. szkolenia obiektowe dla pracowników wykonawców, plany BIOZ, opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, przeglądy i inspekcje stanu bhp na budowie, kontrole trzeźwości, plany naprawcze, Kontrolę funkcjonalną SQOT Safety & Quality Obserwation Tour.

Bezpieczne warunki pracy determinują prawidłowy przebieg procesu budowlanego, co nabiera szczególnie istotnego znaczenia przy następującym szybko rozwojowi technologii i technik w budownictwie. Coraz bardziej skomplikowane techniki wznoszenia nowoczesnych obiektów a przy tym skracanie terminów ich realizacji wymusza zmianę podejścia do zapewnia bezpiecznych warunków pracy. Sprawne zarządzanie procesem budowlanym to obecnie również zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.  Zarządzanie BHP nie musi zwiększać kosztów inwestycji. Właściwa identyfikacja ryzyk, prewencja, zapobieganie wypadkom i sytuacjom potencjalnie wypadkowym usprawnia proces realizacji oraz zwiększa wydajność pracy.

Zgodnie z art. 18 ustawy Prawo budowlane do obowiązków Inwestora należy zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zgodnie z tym przepisem oczekuje się od Inwestora wykazania należytej staranności organizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa prac podczas inwestycji poprzez zapewnienie organu doradczo-kontrolnego, jakim jest koordynator bhp – pełnomocnik bhp inwestora zajmujący się aspektami bezpieczeństwa we współpracy z kierownictwem budowy. Wprawdzie to w zakresie obowiązków Kierownika budowy jest również podejmowanie decyzji i działań mających charakter koordynacyjny, w tym działań, które wiążą się z zabieganiem zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to jednak na etapie budowy kierownik budowy często korzysta z pomocy specjalisty ds. bhp w warunkach budowlanych, czyli powołuje koordynatora bhp. Koordynator bhp jest więc organem kontrolno-doradczy w zakresie przestrzegania przepisów i zasad bhp przez poszczególnych wykonawców na budowie.

W obecnych warunkach budowy praktycznie zawsze roboty wykonywane są równocześnie przez wielu wykonawców a nawet podwykonawców. Sytuacja taka wymaga od pracodawców współpracy, do czego zobowiązuje art. 208 § 1 pkt. 1 Kodeksu Pracy. Wykonawcy zobowiązani się do informowania nawzajem swoich pracowników o działaniach mających na celu zapobieganie zagrożeniom wiążącym się z wykonywaną przez nich pracą. Ustawodawca ponadto nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczenia koordynatora , którego zadaniem będzie sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników – koordynatora bhp. Obowiązki koordynatora bhp służą wdrożeniu spójnego systemu organizacyjnego, koordynacji bhp, który będzie zapobiegał i przeciwdziałał naruszeniom przepisów i zasad bhp na styku działalności dwóch lub większej liczby wykonawców, którzy swoimi działaniami mogą sobie wzajemnie zagrażać. Powołanie koordynatora ds. bhp nie zwalnia pracodawców z odpowiedzialności za stan warunków pracy pracowników ponieważ powołany w ten sposób Koordynator ds. bhp nie jest podmiotem odpowiedzialnym za wykroczenia przeciwko prawom pracownika, nie jest bowiem ani pracodawcą ani osobą kierującą pracownikami w rozumieniu art. 283 § 1 k.p. Koordynator bhp nie może też być adresatem decyzji administracyjnych wydawanych przez organy nadzoru i kontroli nad warunkami pracy. Koordynator ds. bhp nie jest jednak wyłączony z odpowiedzialności karnej z art. 155 k.k. i 160 k.k. Koordynator bhp ponosi również odpowiedzialność wobec pozostałych pracodawców za nienależyte wykonanie lub nienależyte niewykonanie obowiązków wynikających z treści zasad współdziałania jeśli takie zasady i obowiązki zostały określone. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania reguluje art. 471 k.c.

Koordynacja bhp wiąże się z powołaniem koordynatora ds. bhp na podstawie art. 208 k.p. które jest obligatoryjne w przypadku gdy na placu budowy roboty wykonywane są jednocześnie przez co najmniej dwóch wykonawców. Natomiast koordynatorzy budowy powoływani na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane, jako organ doradczy Inwestora, wynikają z przyjętych standardów lub stosowania dobrych praktyk. Zakres kompetencji zarządzania Koordynatora budowy powołanego przez Inwestora może być dowolnie kształtowany i poza sprawami dotyczącymi bhp może obejmować również koordynację robót budowlanych i koordynację międzybranżową. Inwestor może zatrudnić jednego lub więcej koordynatorów robót budowlanych, również dla robót branżowych np. koordynatorów robót budowlanych, koordynatorów robót elektrycznych, koordynatorów robót sanitarnych.

Oferujemy:

Nasze ostatnie realizacje w zakresie koordynacji BHP na budowie:


Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 290 29 01,
fax. 22 290 29 01
biuro@iwnise.pl