Inżynier Kontraktu Project Manager team leader prawo budowlane

Realizujemy usługi na warunkach kontraktowych FIDIC. Zapewniamy pełny profesjonalizm oraz bezstronność Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu, Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za kierowanie, nadzór i administrowanie w trakcie realizacji budowy oraz w okresie zgłaszania wad i usterek. Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z Nadzoru Inwestorskiego poprzez Zespół Wykonawcy Inżyniera Kontraktu, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawcy.

Logistyka projektu obejmuje udzielanie informacji i poleceń Wykonawcy w miarę postępu pracy, ocenę propozycji Wykonawcy, co do sposobu wykonywania pracy, weryfikację czy materiały i jakość wykonawstwa odpowiadają specyfikacjom, uzgadnianie ilości wykonanej pracy oraz sprawdzanie i wydawanie Zamawiającemu przejściowych i ostatecznego świadectwa płatności. Przy administrowaniu Kontraktem cała łączność z Wykonawcą, projektantem czy architektem przechodzi przez Inżyniera. Manager organizuje i prowadzi narady i spotkania oraz raportuje do Inwestora czy developera . Inżynier jako team leader podczas realizacji budowy : ocena jakości materiałów i robót oraz dokumentacji Wykonawcy, zgodności prowadzonych robót z Kontraktem, zaawansowania rzeczowego i finansowego robót w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Prawo budowlane nie reguluje kwestii Kierownika Projektu. Funkcja ta opisana jest w standardach FIDIC.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl