Inwestor Zastępczy budowy – budowlane zastępstwo inwestorskie

inwestor zastępczy budowy - budowlane zastępstwo inwestorskie

W ramach zastępstwa inwestorskiego zapewniamy przeprowadzenie w imieniu Inwestora całego procesu budowlanego począwszy od organizacji przetargów na Generalnego Wykonawcę lub Wykonawców branżowych (pakietowanie) aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
Zakres usług jest każdorazowo określany w umowie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Inwestora. Zapewniamy profesjonalny Zespół do zarządzania projektem, a w szczególności Inżyniera Kontaktu (Kierownika Projektu), inspektorów nadzoru, koordynatorów branżowych, koordynatorów prac na powierzchni najemców fit-out, obsługę administracyjną projektu oraz Koordynatora ds. BREAAM. Gwarantujemy również profesjonalny nadzór BHP na budowie.

Zakres obowiązków i uprawnień inwestora zastępczego w budowlanym procesie inwestycyjnym :

Inwestor zastępczy to zwykle osoba fizyczna lub podmiot, który podczas realizacji inwestycji budowlanej reprezentuje interesy inwestora i działa w jego imieniu. Instytucja inwestora zastępczego nie znajduje unormowania nie tylko w Prawie budowlanym ale całym systemie prawa krajowego. Jedyną formalną definicję funkcji inwestora zastępczego odnaleźć możemy w Polskiej Normie PN-ISO 67-7-2:2000 Budownictwo-Terminologia. Zgodnie z tą definicją inwestor zastępczy to jednostka organizacyjna działająca odpłatnie w imieniu zamawiającego i odpowiedzialna przed nim za organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w procesie inwestycyjnym. Na tej podstawie uprawnionym będzie założenie, że obowiązki inwestora zastępczego są tożsame z obowiązkami inwestora określonymi w art. 18 ustawy Prawo budowlane. Oczywiście zakres obowiązków przekazanych przez inwestora inwestorowi zastępczego jest wolą tego pierwszego i wynika z zawartej umowy.

Zgodnie z art. 18 Prawa budowlanego do obowiązków inwestora należy:

1. Zorganizowanie procesu inwestycyjnego, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.

3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.

Widać zatem, że zakres obowiązków jaki można powierzyć inwestorowi zastępczemu jest dosyć szeroki. Inwestor zastępczy może być włączony w budowlany proces inwestycyjny już od etapu projektowania, albo też jedynie w okresie realizacji prac budowlanych. W każdym z tych przypadków zakres jego obowiązków będzie inny. Szczegółowe określenie zakresu powierzonych mu czynności jest więc bardzo istotne, gdyż brak regulacji prawnych określających zakres jego obowiązków.

Umowa o pełnienie funkcji inwestora zastępczego budowy :

Umowa o pełnienie funkcji inwestora zastępczego jest umową o świadczenie usług. Kodeks Cywilny pośród tzw. umów nazwanych nie przewiduje umowy o świadczenie usług, ale możemy skorzystać tu art. 353(1) o swobodzie umów. Katalog umów przewidzianych w Kodeksie Cywilnym nie jest zamknięty i zgodnie z tą zasadą podmioty prawa cywilnego mogą zawierać umowy o dowolnej treści. Do umów o świadczenie usług, a więc też o pełnienie funkcji inwestora zastępczego należy zastosować zgodnie z art. 750 Kodeksu Cywilnego przepisy o zleceniu.

Zakres obowiązków budowlanego inwestora zastępczego :

Zakres obowiązków inwestora zastępczego można przyjąć w oparciu o stosowane praktyki i w przypadku włączenia inwestora zastępczego tylko w fazę realizacji inwestycji zakres jego obowiązków obejmować może w szczególności:

Powyższe czynności obejmują praktycznie rzeczywiste zarządzanie procesem realizacji inwestycji budowlanej. Niezbędny jest do tego cały zespół osób o odpowiednim doświadczeniu i kwalifikacjach, których inwestor nie musi lub nie posiada.
W przypadku gdy zdecydujemy się by inwestor zastępczy wspierał nasze działania już na etapie przygotowawczym zakres obowiązków inwestora zastępczego należy rozszerzyć o:

Podmiotem, który może być kojarzony z inwestorem zastępczym jest inżynier kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC. Jednak zgodnie z FIDIC inżynier kontraktu nie jest stroną i powinien działać bezstronnie, zapewniając przestrzeganie procedur z kolei inwestor zastępczy ewidentnie reprezentuje interesy Zamawiającego w budowlanym procesie inwestycyjnym.

Jedną z zalet korzystania z kontraktów FIDIC są gotowe do zastosowania zasady i procedury, oraz jasno opisane prawa i obowiązki poszczególnych stron biorących udział w kontrakcie. W warunkach FIDIC znajdziemy nawet zasady i procedury dotyczące organizacji przetargu na generalnego wykonawcę. Niezależnie od tego czy prowadzić będziemy inwestycję przy wsparciu inwestora zastępczego czy też inżyniera kontraktu według FIDIC, należy mieć na uwadze fakt, że wszelkie czynności podejmowane są przez inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu na ryzyko faktycznego inwestora. Oznacza to, że to inwestor w każdym przypadku nadal jest stroną procesu budowlanego i to inwestor jest rozliczany z obowiązków na nim ciążących. Wszystko to sprawia, że prawidłowy dobór podmiotu mającego wykonywać czynności inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu powinien być dokonywany przez Zamawiającego niezwykle rozważnie.

Prowadzenie procesu budowlanego przez dobrze wybranych profesjonalistów z pewnością minimalizuje główne ryzyka w każdym projekcie takie jak nieterminową realizacją inwestycji, przekroczenie budżetu projektu a także zaoszczędzi wielu stresów i kłopotów. Profesjonalne zarządzanie i nadzór nad skomplikowanym budowlanym procesem inwestycyjnym ma znaczenie nie tylko w trakcie trwania samej fazy budowy, ale ma również pierwszorzędne znaczenie dla zrealizowanego obiektu oraz na jego późniejsze użytkowanie.

Nasze ostatnie realizacje w zakresie inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu, zarządzania inwestycją budowlaną:

 

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 290 29 01,
fax. 22 290 29 01
biuro@iwnise.pl