Budowlany proces inwestycyjny i nadzór inwestorski – Inspektor

budowlany proces inwestycyjnyNasze usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego realizujemy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych wymagań Klienta. Dysponujemy profesjonalną kadrą inspektorów nadzoru z doświadczeniem w prowadzeniu nadzorów budowlanych na obiektach komercyjnych, przemysłowych, mieszkalnych oraz zabytkowych. Zapewniamy nadzór inwestorski w zakresie wszystkich branż, w tym automatycznej HVAC i BMS, teletechnicznej i telekomunikacyjnej.

Nadzór budowlany:

Umowa o pełnienie nadzoru budowlanego jest umową starannego działania i w przeciwieństwie do umowy rezultatu charakteryzuje się tym, że Zleceniobiorca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu osiągnięcia zamierzonego przez Zleceniodawcę rezultatu. Nadzór budowlany czuwa nad prawidłowym wykonywaniem robót a co za tym idzie, ponosi odpowiedzialność jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności objętych umową, nie odpowiada natomiast za cele, które na podstawie tej umowy miały być osiągnięte (chyba, że w wyniku działań nadzoru budowlanego Inwestor poniesie szkodę).
Nienależyte wykonanie czynności nadzoru budowlanego to zaniedbania które prowadzą do nieujawnienia w toku wykonawstwa wad, czego dalszym następstwem będzie nieusunięcie ich przez wykonawcę. Z kolei niewykonanie zobowiązania nadzoru budowlanego ma miejsce wtedy, gdy nie nastąpiła realizacja świadczenia i jednocześnie późniejsze jego spełnienie jest niemożliwe ze względu na zaistniałe okoliczności. Aby pociągnąć nadzór budowlany do odpowiedzialności należy wykazać, że wykonał on swoje obowiązki w sposób nienależyty, bądź niewykonał ich wcale a inwestor poniósł szkodę i że pomiędzy tymi zdarzeniami występuje związek przyczynowo-skutkowy. Od tej odpowiedzialności nadzór budowlany może się uwolnić, udowadniając, że szkoda powstała w wyniku okoliczności, za które nadzór nie ponosi odpowiedzialności, a przede wszystkim wykazując, że dochowana była należyta staranność przy pełnieniu nadzoru. Do najważniejszych obowiązków nadzoru inwestorskiego należy:

Wymienione wyżej obowiązki mają charakter obligatoryjny co oznacza, że nawet gdy nie zostały spisane w umowie o pełnienie nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru budowlanego musi ich przestrzegać.

Inspektor nadzoru budowlanego został również wyposażony w kompetencje władcze i może np. żądać od kierownika budowy wykonania poleceń w zakresie usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących robót oraz dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. Nadzór budowlany może również żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwych prac, wstrzymania dalszych robót budowlanych jeśli ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi, mienia bądź środowiska lub jw przypadku stwierdzenia niedopuszczalnej niezgodności z projektem lub pozwoleniem na budowę.

Usługi nadzoru budowlanego:

Usługi nadzoru budowlanego świadczone są w zakresie branży budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej i wymagają oddzielnych uprawnień w danej specjalizacji.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami powołała do życia organy nadzorcze, które sprawują kontrolę nad procesami budowlanymi. System kontrolny składa się z kilku szczebli. Głównym, ogólnopolskim nadzorcą jest Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego wraz z organami pomocniczymi. Pomniejsze to m. in. powiatowe inspektoraty czy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
Zgodnie z art. 12 ustawy Prawo budowlane za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych a w szczególności działalność obejmującą:

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie czyli funkcje związane z nadzorem inwestorskim, określone w ust. 1 pkt. 1-5. mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne, praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywana funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego.
Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.
Osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację , bezpieczeństwo i jakość.
Podstawę do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

Uprawnienia budowlane umożliwiają inżynierowi pełnienie samodzielnych funkcji technicznych takich jak Inspektor nadzoru, Kierownik Budowy czy Projektant. Uprawnienia inspektorów nadzoru udzielane są w jednej z 10 specjalności:

W ramach specjalności mogą być wyodrębniane następujące specjalizacje techniczno-budowlane (wg. Rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie):

1) konstrukcyjno – budowlana:

2) inzynieryjna – hydrotechniczna:

3) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

4) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

Budowlany proces inwestycyjny :

Budowlany proces inwestycyjny obejmuje cały zespół czynności przygotowawczych, fazę realizacji budowy oraz fazę rozliczenia i zamknięcia projektu. Oczywiście w zależności od rozmiarów inwestycji rozkład poszczególnych faz na osi czasu będzie się różnił. Poniżej przedstawiamy przebieg procesu inwestycyjnego z perspektywy Inwestora a samo opracowanie dotyczy procesu budowlanego związanego z realizacją obiektu komercyjnego.

Główne etapy budowlanego procesu inwestycyjnego obejmują:

Ustawa Prawo budowlane wskazuje, kiedy inwestor obowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji projektu inwestycyjnego uzyskać pozwolenie na budowę, a więc decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych. Ponadto ustawa wyznacza kryteria, których spełnienie jest niezbędne dla wydania przez organ stosownych decyzji administracyjnych niezbędnych dla przeprowadzenia inwestycji budowlanej. Prawo budowlane normuje także przypadki, w których dla realizacji inwestycji nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenie organowi zamiaru prowadzenia określonych robót budowlanych. Ustawa Prawo budowlane zawiera również unormowania dotyczące udzielenia przez organ administracji pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Uczestnicy budowlanego procesu inwestycyjnego :

Ostatnie realizacje w zakresie nadzoru inwestorskiego:

 

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 290 29 01,
fax. 22 290 29 01
biuro@iwnise.pl