Inżynier BREEAM – Koordynator LEED – Certyfikacja

koordynator inżynier BREEAM LEED - certyfikacja (certyfikat)

Nasi specjaliści, m.in. inżynier ds. Breeam prowadzą stały nadzór nad zgodnością realizacji inwestycji z  procedurami BREEAM  oraz z wytycznymi asesora jak również przygotowują  bieżące raporty i analizy wpływu budowy na otoczenie oraz środowisko. Pełnym sukcesem zakończył się proces certyfikacji  dla kompleksu biurowego PARK ROZWOJU w Warszawie, który otrzymał certyfikat BREEAM Interim na poziomie Excellent. Tak wysoką ocenę otrzymało dotychczas tylko osiem innych inwestycji w kraju. Obecnie prowadzimy projekty BREEAM dla 155-metrowego biurowca Q22 w Warszawie oraz kompleksu biurowego SYMETRIS Business Park w Łodzi.

Każda inwestycja ubiegająca się o certyfikat BREEAM oceniana jest w 10 kategoriach: zarządzanie projektem i prowadzenie procesu budowy, komfort użytkowników, zużycie energii, lokalizacja i transport do i z budynku, gospodarka wodno-ściekowa, wykorzystane materiały, gospodarka odpadami, wykorzystanie terenu oraz wpływ na ekologie, ochrona przed emisją zanieczyszczeń, innowacyjność. Ograniczenie zapotrzebowania na energię oraz wodę czyli niższe zużycie mediów to nie jedyne korzyści z budowania zgodnie ze standardami BREEAM czy LEED.

Certyfikacja budynków. Inżynier i koordynator ds. BREEAM oraz LEED :

Troska o środowisko naturalne stale rośnie a zrównoważona certyfikacja staje się standardem, szczególnie w budownictwie komercyjnym. W Polsce aktualnie stosowane są cztery międzynarodowe systemy certyfikacji: BREEAM, LEED, DGNB, HQE. Rośnie świadomość ekologiczna Klientów wynikająca z korzyści płynących z przebywania w budynkach energetycznie i ekonomicznie efektywnych. Ponadto zielone budynki zapewniają użytkownikom większy komfort i lepszą jakość życia.
Według danych koniec 2017 roku. W Polsce najczęściej stosowany jest standard BREEAM (ponad 70% certyfikowanych budynków) a następnie LEED ( około 20%). Ocenia się, że na koniec 2017 roku mieliśmy w Polsce pod 400 certyfikowanych budynków na łączną powierzchnię ponad 10 mln m2, z których połowa zlokalizowana jest na Mazowszu . Do certyfikacji wg standardów BREEAM lub LEED można przystąpić na każdym etapie cyklu życia budynku, odpowiednio według schematów przewidzianych dla nowych jak i dla istniejących obiektów.

Standard BREEAM to wielokryterialny system oceny jakości oraz wpływu budynków na środowisko stosowany przez inwestorów, deweloperów oraz najemców. Jest to jeden z międzynarodowych standardów w branży nieruchomości. Standard BREEAM to zbiór najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków od energii aż po ekologię. Standard BREEAM obejmuje m.in. jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną np. sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem i chłodem, dostępność transportową w tym dostęp do komunikacji publicznej czy parkingów, materiały, zarządzanie eksploatacją i realizacją, gospodarkę wodną i gospodarkę odpadami. System BREEAM oparty jest na jasnych kryteriach oceny uwzględniając przy tym lokalne praktyki i standardy tworząc wspólny mianownik dla oceny budynków usytuowanych w różnych lokalizacjach. Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE – Building Research Establishment Global na podstawie raportu przygotowywanego przez licencjonowanego asesora BREEAM.

Kolejnym, często stosowanym wielokryterialnym systemem oceny ekologicznej budynków jest standard LEED, który zapewnia właścicielom i zarządcom budynków narzędzia służące identyfikacji i wdrożeniu praktycznych i mierzalnych rozwiązań w zakresie proekologicznego projektowania, budowy, użytkowania oraz konserwacji. System LEED rozróżnia siedem głównych kategorii które opisują standardy jakim powinien odpowiadać certyfikowany budynek oraz wymagania krytyczne, spełnienie których warunkuje zakwalifikowanie budynku do procedury certyfikacji. Wymagania krytyczne dotyczą lokalizacji, efektywnego wykorzystania zasobów wodnych, energii, powietrza, materiałów oraz środowiska wewnętrznego. Wymagania te oceniane są zero-jedynkowo a niespełnienie choćby jednego skutkuje nie przyznaniem certyfikatu. Standard LEDD znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach budynków komercyjnych i mieszkalnych oraz obejmuje cykl życia budynku od projektowania poprzez budowę, eksploatację i konserwację aż do całkowitego zużycia.

Korzyści z Certyfikatu BREEAM, LEED :

Ograniczenie zapotrzebowania na energię oraz wodę czyli niższe zużycie mediów w trakcie eksploatacji budynku a także większy komfort m.in. cieplny i akustyczny użytkowania. Certyfikacja BREEAM i LEED, jako element obiektywnej weryfikacji zarówno na etapie projektowania jak i wykonawczym łatwiej jest zachować pełną kontrolę nad procesem budowlanym.

 

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok. 208, 01-242 Warszawa
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 290 29 01,
fax. 22 290 29 01
biuro@iwnise.pl