Audyt Budowa

Oferujemy Państwu usługę audytu całego procesu inwestycyjnego lub audyty częściowe np. audyt budowy mający na celu niezależną weryfikację zgodności działań w odniesieniu do przyjętych procedur oraz wymagań stawianych przez Inwestora (umowa, harmonogram, itp.) , audyty zgodności z wymaganiami prawnymi ze szczególnym uwzględnieniem zasad higieny i bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz przepisów ppoż. a także audyty techniczne na zgodność z przyjętą technologią, normami i przepisami w tym normami jakościowymi.

Nasz Zespół audytorów oraz ekspertów: Inspektorzy nadzoru, biegli sądowi i rzeczoznawcy, prawnicy, specjaliści ds. BHP, dodatkowo posiadający potwierdzone kwalifikacje z zakresu technik i metod prowadzenia audytów.

Wyniki audytu przedstawiamy w formie raportów opisujących stopień spełnienia wymagań będących kryterium oceny audytu z podaniem przykładów pozytywnych oraz ewentualnych, stwierdzonych odstępstw od wymagań. Na życzenie Zlecającego przygotowujemy również analizę ryzyka dla stwierdzonych nieprawidłowości lub zagrożeń a także rekomendujemy działania naprawcze oraz zapewniamy nadzór nad ich skuteczną i terminową realizacją

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl