Zarządzanie ryzykiem inwestycji budowlanych

zarządzanie ryzykiem przy budowie - inwestycje budowlaneZarządzanie Ryzykiem – tylko prawidłowe przeprowadzenie całego procesu budowlanego gwarantuje bezproblemowy przebieg i terminowe zakończenie inwestycji oraz utrzymanie kosztów na planowanym poziomie. Każdy z uczestników projektu powinien więc wziąć pod uwagę wiele aspektów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na osiągnięcie zamierzonego celu. Złożoność tego problemu polega jednak głównie na tym, iż trudno jest przewidzieć wszystkie problemy z jakimi możemy  się zetknąć podczas realizacji.

Dlatego tak istotne jest prawidłowe zdefiniowanie ryzyk oraz ocena ich prawdopodobnych skutków. Takie działanie prowadzi do zebrania jak największej ilości informacji o przyszłym możliwym przebiegu zdarzeń, a w konsekwencji umożliwia zarządzanie ryzykiem, poprzez podjęcie w trakcie planowanych działań odpowiednich decyzji. Przy projektowaniu przedsięwzięcia budowlanego, zarządzanie ryzykiem zazwyczaj dotyczy ostatecznego terminu oraz powiązanego z nim ściśle kosztu (ryzyko czasowo-kosztowe). Jednak w procesie realizacji zarządzanie rozkłada się  na wiele elementów składowych obciążonych  ryzykiem, takich jak np.: nieprzewidziane warunki gruntowo-wodne, warunki pogodowe, dostępność zasobów, błędy projektowe, itp. Biorąc to pod uwagę można stwierdzić, że ryzyko związane z planowaniem, realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia budowlanego, to złożone zagadnienie, które trudno jednoznacznie zdefiniować, a by efektywnie nim zarządzać wymagana jest nie tylko wiedza teoretyczna ale doświadczenie praktyczne.

 

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl