Koordynacja powierzchni najmu – Koordynacja Najemców

Koordynacja powierzchni najmu - Koordynacja Najemców

W ramach usługi koordynacji prac na powierzchni najemców zapewniamy m.in. opracowanie niezbędnych procedur oraz warunków technicznych dla prac adaptacyjnych i aranżacyjnych prowadzonych na powierzchniach przeznaczonych do najmu. Prowadzimy nadzór nad przygotowaniem i przekazaniem powierzchni wykonawcom prac, koordynację prac wykończeniowych i instalacyjnych oraz zapewniamy nadzór techniczny w branżach. Nasza usługa obejmuje również organizację i udział w odbiorach oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej lokali.

Usługa koordynacji najemców skierowana jest przede wszystkim do deweloperów i właścicieli obiektów biurowych oraz handlowych i może obejmować negocjacje umów najmu, prace adaptacyjne, rozliczenie kosztów, uzgodnienie dokumentacji aż do uruchomienia lokalu. Z koordynacją powierzchni najmu mamy do czynienia zarówno w przypadku obiektów nowych, oddawanych do użytkowania jak i w przypadku obiektów już istniejących. W pierwszej sytuacji, powierzchnie nowo wybudowanych obiektów są od razu przygotowywane według wymagań i standardów Najemców na podstawie już zawartych umów najmu lub promes. Druga sytuacja ma miejsce w czasie użytkowania obiektu, kiedy następuje zmiana Najemcy i konieczna jest adaptacja do nowych potrzeb.

W ramach usługi koordynacji najemców oferujemy m.in. koordynację budowlaną oraz koordynację w zakresie branż wraz z nadzorem budowlanym. Koordynator budowlany czuwa nad zgodnością realizacji prac adaptacyjnych czy wykończeniowych z przyjętymi założeniami terminowymi (koordynacja międzybranżowa) a nadzór budowlany czuwa nad zgodnością z projektem, przepisami oraz nad jakością. W ramach koordynacji budowlanej powierzchni najemców oferujemy również przygotowanie standardów jakości, podręcznika Najemcy, opiniowanie dokumentacji projektowej, nadzór techniczny i nadzór kosztowy, wsparcie właściciela lub najemcy w uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych a także opiniowanie dokumentacji powykonawczej. Koordynacja najemców kończy się przeprowadzeniem odbiorów robót budowlanych i adaptacyjnych, organizację i udział w odbiorach urzędowych, przekazanie kompletu dokumentacji odpowiednim służbom zarządzającym budynkiem oraz przekazanie lokalu Najemcy.

Podręcznik Najemcy przygotowywany jest dla właścicieli budynków (lokali) i zawiera m.in. procedury, standardy oraz informacje o budynku.

Oferujemy:

Ostatnie realizacje w zakresie koordynacji prac na powierzchniach najemców :


Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl