Audyt energetyczny

audyt energetyczny

Zgodnie z nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej na duże przedsiębiorstwa (> 250 pracowników lub obrót roczny > 50 mln euro) został nałożony obowiązek sporządzenia audytu energetycznego w terminie roku od dnia wejścia w życie przepisu – czyli do 09.2017 r. a następnie raz na 4 lata. Wykonujemy audyty energetyczne oraz audyty efektywności energetycznej zawierające analizę zużycia energii, stan techniczny.

Ustawa wprowadza również system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty), który opiera się na istniejących systemach wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (tzw. czerwone i zielone certyfikaty). Białe certyfikaty będzie można uzyskać za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności, m.in. dla przedsiębiorstw, które zmniejszyły zużycie energii, dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie. Organem wydającym i umarzającym świadectwa efektywności energetycznej będzie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Opublikowana została Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej .
W informacji zwraca się uwagę, że w nowej ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), na określoną kategorię przedsiębiorców nałożony został obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. W myśl ustawy, zobowiązanym do przeprowadzenia audytu, lub do zlecenia jego przeprowadzenia jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104–106 tej ustawy.

Świadectwa charakterystyki energetycznej (audyt) :

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 9 marca 2015 r. osoby budujące domy na własny użytek nie muszą sporządzać świadectw energetycznych. Pozostali inwestorzy nadal są zobowiązani do przygotowywania świadectw, i to bardziej szczegółowych, a także do przeprowadzania okresowych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji. Nowe przepisy przewidują prezentację większej liczby danych, wprowadziły okresowe kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji oraz określiły powołanie centralnego rejestru świadectw energetycznych.
Zgodnie z nowymi przepisami, właściciel, najemca, zarządca lub osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu zapewnia sporządzenie świadectwa energetycznego dla budynku lub jego części tylko w przypadku jego sprzedaży, zbycia lub najmu. Obowiązek ten nie dotyczy już osób budujących nowy dom na własny użytek.

Świadectwa energetyczne nie są wymagane także dla budynków przeznaczonych do mieszkania nie dłużej niż 4 miesiące w roku oraz domów wolno stojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2. Wystawione świadectwa pozostaną ważne przez dekadę.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami świadectwa energetyczne (świadectwo charakterystyki energetycznej) powinny dodatkowo zawierać zalecenia określające zakres oraz rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią aktualne zapotrzebowanie na energię. Pojawia się też: wielkość emisji CO2, procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii oraz obliczeniowe roczne ilości zużycia nośników energii przeliczane na metr kwadratowy. Dane opisowe i liczbowe zawarte w świadectwie energetycznym mają informować o przenikaniu ciepła (współczynniki istniejące i wymagane) oraz cząstkowych sprawnościach systemów: ogrzewania, ciepłej wody, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia.

Uprawnionymi do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków są osoby wskazane w art. 5 ust. 8 ustawy – Prawo budowlane, zgodnie z którym świadectwa takie mogą wystawiać przede wszystkim osoby, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, nie były karane za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe. Osoby te muszą ukończyć studia magisterskie lub inżynierskie oraz posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowalnej, architektonicznej lub instalacyjnej. Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej na podstawie uprawnień budowlanych wiąże się z obowiązkiem objęcia tej działalności ubezpieczeniem OC. Jeżeli osoba chcąca wykonywać świadectwa nie posiada uprawnień budowlanych, musi odbyć szkolenie i złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Wymóg ukończenia szkolenia i zdania egzaminu nie dotyczy jednak osób, które odbyły nie mniej niż roczne studia podyplomowe na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej budynków.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa :

W ustawie z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, która weszła w życie 1 października br., nałożony został na określoną kategorię przedsiębiorców, obowiązek sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorcy.
Zgodnie z ustawą, audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. W myśl ustawy, zobowiązanym do przeprowadzenia audytu, lub do zlecenia jego przeprowadzenia jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104–106 tej ustawy. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzany jest co 4 lata.

Obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w dwóch ostatnich latach obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa: 1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc; 2) powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo; 3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów tak, aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy przedsiębiorca winien przechowywać, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat.

Oferujemy:

Nasze ostatnie realizacje: obiektu, LOTOS PETROBALTIC S.A., MAGO Polska, ZREMB Holding, RADKOM Radom, PKO TU, PKO ŻYCIE, ERICSSON POLSKA, VW BANK, VW LESING, BAKS.


Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl