Audyt energetyczny

Zgodnie z nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej na duże przedsiębiorstwa (> 250 pracowników lub obrót roczny > 50 mln euro) został nałożony obowiązek sporządzenia audytu energetycznego w terminie roku od dnia wejścia w życie przepisu – czyli do 09.2017 r. a następnie raz na 4 lata. Wykonujemy audyty energetyczne oraz audyty efektywności energetycznej zawierające analizę zużycia energii,stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego i instalacji, wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń i instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Ustawa wprowadza również system świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty), który opiera się na istniejących systemach wsparcia kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii (tzw. czerwone i zielone certyfikaty). Białe certyfikaty będzie można uzyskać za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności, m.in. dla przedsiębiorstw, które zmniejszyły zużycie energii, dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie. Organem wydającym i umarzającym świadectwa efektywności energetycznej będzie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Opublikowana została Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016 dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej .
W informacji zwraca się uwagę, że w nowej ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), na określoną kategorię przedsiębiorców nałożony został obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. W myśl ustawy, zobowiązanym do przeprowadzenia audytu, lub do zlecenia jego przeprowadzenia jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104–106 tej ustawy.
Jak wyjaśnia URE , oznacza to, że obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników
lub
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.
Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 ustawy z ww. obowiązku zwolniony jest przedsiębiorca posiadający:
1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
2) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE
– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl