Naszym sukcesem jest sukces Twojego projektu

Obsługa projektu na każdym etapie inwestycji

Nadzór Inwestorski - Inspektor Nadzoru Budowlanego

nadzór inwestorski - inspektor nadzoru budowlanegoNaszym kluczowym celem od 2004 roku jest dostarczanie skutecznych i efektywnych rozwiązań w zakresie planowania oraz zarządzania działaniami zmierzającymi do osiągania podstawowych celów biznesowych. Naszym sukcesem jest sukces projektu naszego Klienta. Specjalizujemy się w świadczeniu usług inżynierskich na każdym etapie inwestycji budowlanej. Oferta nasza skierowana jest zarówno do Developerów jak i Inwestorów publicznych oraz prywatnych. Zapewniamy kompleksową obsługę procesu budowlanego w zakresie zastępstwa inwestorskiego, nadzorów technicznych, koordynacji branżowej, organizowania procedur przetargowych oraz zarządzania BHP na placu budowy. Wspierając budownictwo zrównoważone poprzez promowanie zielonej certyfikacji w roku 2013 wdrożyliśmy kolejną usługę – profesjonalnego zarządzania budową w procesie certyfikacji BREEAM.

Skutecznie wykorzystujemy posiadane zasoby wiedzy inżynierskiej, technicznej i menedżerskiej dające nam przewagę nad konkurencją. Każdy projekt traktujemy indywidualnie. Innowacyjne podejście do każdej inwestycji obejmuje przygotowanie odpowiednich procedur, metodologii, harmonogramów oraz scenariuszy jakości umożliwiających identyfikowanie słabych punktów i ich wczesne usuwanie, stosowanie do oczekiwań Klientów.

Funkcja nadzoru inwestorskiego jest nierozerwalnie związana z budowlanym procesem inwestycyjnym. Nadzór inwestorski reprezentuje interesy Inwestora na budowie w zakresie kontroli nad wykonaniem robót budowlanych zgodnie z decyzją pozwolenie na budowę, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą i sztuką budowlaną.

Obowiązki inspektora nadzoru budowlanego regulują przepisy Ustawy Prawo Budowlane – art. 25. Inspektor nadzoru ma obowiązek zapewnić nie tylko interesy Inwestora, ale i chronić interes publiczny, w tym właścicieli nieruchomości sąsiednich. Inspektor nadzoru inwestorskiego to pełnoprawny uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie, wiedzę techniczną oraz praktykę zawodową dostosowaną do stopnia skomplikowania robót budowlanych. Polskie przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez Inwestora lub obligatoryjnie jeśli roboty są szczególnie skomplikowane lub z uwagi na warunki gruntowe (art. 17 ustawy Prawo budowlane).

Do najważniejszych obowiązków nadzoru inwestorskiego należą:

Wymienione wyżej obowiązki mają charakter obligatoryjny co oznacza, że nawet gdy nie zostały spisane w umowie o pełnienie nadzoru inwestorskiego, inspektor nadzoru musi ich przestrzegać. Natomiast ewentualne kontrolowanie rozliczeń budowy jest już zadaniem fakultatywnym-wykonywanym na wyraźne żądanie Inwestora. Może to być zarówno kontrola ilościowa jak i kontrola pod względem finansowym.

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego wpisuje się w przepisy art. 734-751 Kodeksu Cywilnego o umowie zleceniu. Inwestor może zawrzeć umowę o nadzór inwestorski z osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jest członkiem odpowiedniej izby samorządu zawodowego (np. Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa) i posiada ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Jeśli inspektor nadzoru ma dodatkowo kontrolować rozliczenia finansowe, powinien też posiadać stosowną wiedzę z zakresu kosztorysowania robót budowlanych.

W decyzji o pozwoleniu na budowę starosta może nałożyć na Inwestora obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania budynku lub robót budowlanych bądź przewidywanym wpływem na środowisko. Rzadko dotyczy to budowy domu jednorodzinnego. Zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest zawsze obowiązkowe w przypadku budowy obiektów:

Poza inspektorem nadzoru inwestorskiego uczestnikami procesu budowlanego są również inwestor, projektant, kierownik budowy, kierownik robót.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełna ofertą naszej firmy!

A
B
C
D

Proces i Nadzór Inwestorski

Nasze usługi nadzoru inwestorskiego i budowlanego realizujemy ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych wymagań Klienta. Dysponujemy profesjonalną kadrą inspektorów nadzoru z doświadczeniem w prowadzeniu nadzorów budowlanych na obiektach komercyjnych, przemysłowych, mieszkalnych oraz zabytkowych. Zapewniamy nadzór inwestorski w zakresie wszystkich branż, w tym automatycznej HVAC i BMS, teletechnicznej i telekomunikacyjnej. Nadzór budowlany: Umowa o pełnienie nadzoru budowlanego jest umową starannego działania i w

Koordynacja Budowy, Fit-Out

Realizujemy usługi związane z kompleksową koordynacją budowlaną, koordynacją branżową oraz koordynacją prac na powierzchniach fit-out. Ostateczny efekt procesu budowlanego w dużym stopniu uzależniony jest od skutecznej koordynacji branżowej i międzybranżowej. Często, skomplikowane wzajemne powiązania między poszczególnymi branżami wymagają podejmowania szybkich ale  przede wszystkim, prawidłowych pod względem technicznym decyzji. Wsparcie w tym zakresie jest szczególnie istotne w przypadku przyjętej przez Inwestora

Inwestor Zastępczy

W ramach zastępstwa inwestorskiego zapewniamy przeprowadzenie w imieniu Inwestora całego procesu budowlanego począwszy od organizacji przetargów na Generalnego Wykonawcę lub Wykonawców branżowych (pakietowanie) aż po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zakres usług jest każdorazowo określany w umowie zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami Inwestora. Zapewniamy profesjonalny Zespół do zarządzania projektem, a w szczególności Inżyniera Kontaktu (Kierownika Projektu), inspektorów nadzoru, koordynatorów branżowych, koordynatorów

Mediacje Techniczne

Proces budowlany może generować  nieporozumienia na linii Inwestor – Wykonawca. Konflikty te zmniejszają efektywność komunikacji oraz wpływają negatywnie na dalszą realizację projektu, co de facto nie leży w interesie żadnej ze stron  sporu.  Mediacja Techniczna jest najszybszą formą rozwiązywania konfliktów w sprawach związanych z realizacją postanowień umownych, zakresem prac oraz ich jakością. W takich właśnie sytuacjach proponujemy nasze wsparcie w

BHP na Budowie

Zapewniamy profesjonalną kadrę w zakresie zarządzania BHP na budowie. W ramach usługi oferujemy m.in. szkolenia obiektowe dla pracowników wykonawców, plany BIOZ, opracowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót, przeglądy i inspekcje stanu bhp na budowie, kontrole trzeźwości, plany naprawcze, Kontrolę funkcjonalną SQOT Safety & Quality Obserwation Tour. Bezpieczne warunki pracy determinują prawidłowy przebieg procesu budowlanego, co nabiera szczególnie istotnego znaczenia przy następującym

BREEAM - LEED. Zielone Budynki

Nasi specjaliści, m.in. inżynier ds. Breeam prowadzą stały nadzór nad zgodnością realizacji inwestycji z  procedurami BREEAM  oraz z wytycznymi asesora jak również przygotowują  bieżące raporty i analizy wpływu budowy na otoczenie oraz środowisko. Pełnym sukcesem zakończył się proces certyfikacji  dla kompleksu biurowego PARK ROZWOJU w Warszawie, który otrzymał certyfikat BREEAM Interim na poziomie Excellent. Tak wysoką ocenę otrzymało dotychczas tylko

Scenariusze Jakości

Scenariusze jakości to dokumenty, w których zostają wyszczególnione sposoby postępowania, środki i kolejności działań odnoszące się do jakości związanej z usługą, projektem lub umową. Klient może prześledzić bieg działań związanych z realizacją projektu, jak również na bieżąco oceniać szanse realizacji zarówno przyjętego harmonogramu jak i budżetu inwestycji. Proces planowania oparty jest na sekwencji działań dla realizacji planowanych zamierzeń pozwalających na

Zarządzanie Ryzykiem

Zarządzanie Ryzykiem – tylko prawidłowe przeprowadzenie całego procesu budowlanego gwarantuje bezproblemowy przebieg i terminowe zakończenie inwestycji oraz utrzymanie kosztów na planowanym poziomie. Każdy z uczestników projektu powinien więc wziąć pod uwagę wiele aspektów mających bezpośredni lub pośredni wpływ na osiągnięcie zamierzonego celu. Złożoność tego problemu polega jednak głównie na tym, iż trudno jest przewidzieć wszystkie problemy z jakimi możemy  się

Inżynier Kontraktu

Inżynier kontraktu, często też określany jako Kierownik Projektu lub Project Manager, to nowa funkcja w budownictwie nie uregulowana w krajowym prawodawstwie, która jest odpowiedzią na współczesne potrzeby i wymagania rynku budowlanego. Inżynier kontraktu wbrew dosłownemu brzmieniu nie jest jednoosobowym stanowiskiem a zespołem specjalistów będącym uczestnikiem procesu budowlanego. Zakres zadań inżyniera kontraktu wyklucza praktycznie sprawowanie tej funkcji jednoosobowo. Pojęcie i funkcja

Koordynacja Najemców

W ramach usługi koordynacji prac na powierzchni najemców zapewniamy m.in. opracowanie niezbędnych procedur oraz warunków technicznych dla prac adaptacyjnych i aranżacyjnych prowadzonych na powierzchniach przeznaczonych do najmu. Prowadzimy nadzór nad przygotowaniem i przekazaniem powierzchni wykonawcom prac, koordynację prac wykończeniowych i instalacyjnych oraz zapewniamy nadzór techniczny w branżach. Nasza usługa obejmuje również organizację i udział w odbiorach oraz skompletowanie dokumentacji powykonawczej

Audyt Energetyczny

Zgodnie z nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej na duże przedsiębiorstwa (> 250 pracowników lub obrót roczny > 50 mln euro) został nałożony obowiązek sporządzenia audytu energetycznego w terminie roku od dnia wejścia w życie przepisu – czyli do 09.2017 r. a następnie raz na 4 lata. Wykonujemy audyty energetyczne oraz audyty efektywności energetycznej zawierające analizę zużycia energii, stan techniczny. Ustawa

Audyt
Budowlany

Wykonujemy audyty dokumentacji projektowej w tym dokumentacji wykonawczej i powykonawczej w zakresie ich kompletności i zgodności z udzielonym pozwoleniem na budowę oraz na zgodność przyjętych rozwiązań z wymaganiami prawnymi i wymaganiami Inwestora. Oferujemy również raporty Technical due diligence opracowywane na podstawie oceny technicznej budynków i instalacji w zakresie stanu, jakości, trwałości oraz kosztów eksploatacji. Dysponujemy profesjonalnym Zespołem inżynierów budownictwa w

Aktualności

24 / 02

NUCTECH WARSAW COMPANY LIMITED nadzór inwestorski przy budowie hali produkcyjnej z częścią biurową w Kobyłce k/Warszawy. Producent systemów kontroli bezpieczeństwa opartych na technologii obrazowania rentgenowskiego. Część chińskiego koncernu działającego w branży high-tech.

24 / 01

Po oddaniu do użytkowania pierwszej wieży SYMETRIS Łódź zarządzamy projektem SYMETRIS Wieża Nr 2

11 / 01

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych i teletechnicznych w budynku Akademii.

4 / 11

AS 24 POLSKA Sp. z o.o. Nadzór budowlany przebudowa stacji paliw w Woli Krzysztoporskiej

17 / 10

Umowa z Teatrem Wielkim – Opera Narodowa – nadzór inwestorski w branży budowlanej i elektrycznej w obiekcie zabytkowym „Wymiana dźwigu osobowego nr 17”.

10 / 10

Pełnienie funkcji nadzoru budowlanego na projekcie Budowa podziemnego zbiornika żelbetowego ppoż. wraz z instalacją przeciwpożarową hydrantową w budynku biurowo-hotelowym Dworca Autobusowego Warszawa Zachodnia. Warszawa, Aleje Jerozolimskie 144

Realizacje

AURUS Kompleks biurowy w Łodzi

AURUS Budynek biurowo-usługowy przy ul. Piłsudskiego 85 w Łodzi. Powierzchnia użytkowa ok 19 tys. m2, kubatura części nadziemnej ok 65

PARK ROZWOJU Warszawa, ul. Konstruktorska

PARK ROZWOJU- Zespół budynków biurowo-usługowych z garażem podziemnym. Powierzchnia użytkowa I etapu 32 tys. m2 oraz etap II 15 tys.

Q22 Warszawa, ul. Grzybowska i Al. Jana Pawła II

Q22 Budynek biurowo-usługowy z garażem podziemnym i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Grzybowskiej i Al. Jana Pawła II w Warszawie. Ilość kondygnacji

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl

Nasz wizja

Łączymy koncepcję odpowiedzialnego biznesu ze zrównoważonym rozwojem firmy

IWNiSE Sp. z o.o.
Concept Tower, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87
Regon 015763019 NIP 527-24-37-475
KRS 0000210388 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy.
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 600.000,00 zł

fb.com/iwnise.beconcept
tel. 22 475-59-65,
fax. 22 203-41-54
biuro@iwnise.pl